Internet Archive BookReader

Saarvadeshik, Varshh-32 (navambar-1957)